+90 216 358 39 58
·
info@kaslioglu.av.tr
İLETİŞİM
TR / EN

Aydınlatma Metni

WEB SİTESİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

KAŞLIOĞLU HUKUK BÜROSU olarak kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine verdiğimiz önem kapsamında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ("KVKK") 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla www.kaslioglu.av.tr internet sitemizi kullanırken KAŞLIOĞLU HUKUK BÜROSU tarafından işlenen kişisel verileriniz, bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi, hukuki sebebi ve söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız aşağıda yer almaktadır.

Öncelikle ifade etmek gerekir ki; kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde, KVKK’nın 4. maddesinde yer alan;
• Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olma,
• Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
• İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenmektedir.

1-İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ
Tarafımızca, ziyaretçilerimiz ve müvekkillerimizin işlem güvenliği bakımından IP adresleri ile çerez bilgileri; iş başvurusu yapıp özgeçmişlerini tarafımıza iletecek olan adaylarımızın ise kimlik verileri ile mesleki deneyim bilgileri (diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkrip bilgileri v.b.) işlenmektedir.

2.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE TOPLANMA YÖNTEMİ
Ziyaretçilerimiz İçin: 
İnternet sitemizi ziyaret eden ziyaretçilerimizin IP adreslerini ve siteye giriş çıkış saatlerini; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülen yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesinin yanı sıra sitemizin geliştirilmesi ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına işlemekteyiz. KVKK madde 5/2 (f) kapsamında temel hak ve özgürlüklerinize zarar verememek şartıyla verileriniz işlenirken gerek meşru menfaatlerimizin koruması gerekse sistem güvenliğinin ve güvenilirliğinin sağlanmasını amaçlamaktayız.

Ziyaretçilerimizin, internet sitemizde bulunan iletişim formunu doldurmaları halinde işlenecek olan bilgilerini; iletişim formu kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi, iletişim formu yoluyla bize başvuran diğer kişilerden ayırt edilebilmelerinin sağlanması, iletilen talep, görüş, şikayet, öneri ve değerlendirmelerin alınması, bunların takibi ve neticelendirilmesi ile bu çerçevede kendileriyle iletişime geçilmesi için, gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanması amacıyla işlemekte olduğumuzu belirtiriz.

Müvekkillerimiz İçin:
Müvekkillerimizin veya müvekkillerimizin çalışanlarının ya da temsilcilerinin kişisel verilerini; müvekkillerimiz ile yürütmekte olduğumuz hukuki süreçler kapsamında, vekalet ilişkisi kurulması, danışmanlık hizmeti verilmesi, KVVK madde 5/2 (c) çerçevesinde sözleşme akdedilmesi veya ifası gibi görevlerin yerine getirilmesinde her iki tarafa da zaman kazandırıp kolaylık sağlamak maksadıyla işlemekteyiz. Bunun yanı sıra, müvekkillerimize kendileriyle ilgili olarak ifa ettiğimiz görevler hususunda bilgi verilmesi, iletişim kurulması, iş ilişkisinin yönetilmesi gibi durumlarda da temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek koşuluyla hukuki ilişkilerimizde süratli hareket edilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin önem arz ettiğini düşünmekteyiz.

İş Başvurusu Yapacak Adaylar İçin:
İnternet sitemizde yer alan e-posta adresimiz üzerinden veya internet sitemizin “Kariyer” sekmesi üzerinden özgeçmişlerini yükleyerek iş başvurusu yapacak adayların bu çerçevede tarafımıza ilettiği kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, özlük durumu ve mesleki deneyimlerini içeren özgeçmiş ve diğer bilgilerini; iş başvurusunun değerlendirmeye alınması, değerlendirme neticesinde bu hususta kendileri ile iletişime geçilmesi ve herhangi bir pozisyona uygun bulunulması halinde mülakat sürecine geçilebilmesi adına kişisel verilerini işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin Rızasız Olarak Paylaşılabildiği Haller:
Ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin; resmi makamlarca emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapılması zorunluluğu olan durumlarda mevzuata uygun bir şekilde talep edilmesi durumunda ve büromuzu etkileyen hukuki bir durumun varlığı halinde büromuzun haklarının korunması amacıyla açık rızanız olmaksızın ve fakat temel hak ve özgürlüklerinize zarar getirmeyecek ölçüde mahkeme yahut sair yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması olarak söz konusu olabilecektir.

Kişisel veriler, internet sitesini ziyaretiniz sırasında doldurulan iletişim formu veya e-posta adresi kanalıyla tarafımıza ilettiğiniz bilgi ve dokümanlar aracığıyla otomatik olarak toplanmakta ve kısmen veya tamamen otomatik olan yollarla işlenmektedir.

3-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, yukarıda yer alan amaçlarla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5, 8. ve 9. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz KVKK 5. maddesinin 2.fıkrasında belirtilen;
• kişisel veri işlemesinin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
• hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması,
• bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
• temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Kaşlıoğlu Hukuk’un meşru menfaatleri için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması,
• bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıda yer verilen bu hallerde KVKK madde 5/2 kapsamında açık rıza aranmaksızın kişisel verilerinizin işlenebilmesi mümkündür.

4.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI KİŞİLER VE AKTARILMA GEREKÇELERİ
Kural olarak kişisel verilerinizin yurtiçinde aktarılması mümkün olmayıp; KVKK madde 8 atfıyla yukarıda yer verdiğimiz madde 5/2 kapsamındaki şartların gerçekleşmesi durumunda
istisnai olarak açık rıza aranmaksızın aktarılabilmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz mevzuat kapsamında bilgilerinizi talep etme yetkisine sahip mercilerden gelecek talepler halinde yetkili mercilerle ve Kaşlıoğlu’nu etkileyen hukuki bir durumun varlığı halinde büromuzun haklarının korunması amacıyla yurtiçinde yerleşik hizmet, destek veyahut danışmanlık aldığımız üçüncü kişi firmalar paylaşılabilecektir. Bilgisayar sistem ve alt yapılarımız Türkiye’de tutulmakta olup, kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımı kural olarak söz konusu değildir. 

Kişisel verileriniz;
• Tarafınızca kendilerine yetki verilmiş olan temsilci ve vekillerinize karşı hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,
• Hizmet alınan veya iş birliği yapılan iş ortaklarına ve tedarikçilere, iş süreçlerinde destek alınabilmesi, altyapı ve teknik güvenliğin sağlanabilmesi,
• Mahkeme ve icra müdürlükleri ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına karşı hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amaçları ile KVKK’nın ilgili hükümleri çerçevesinde aktarılabilecektir.

5.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ
KVKK madde 11 kapsamında aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmakta olduğunuzu belirtmek isteriz:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
• Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
• Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.

6.HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM
Kaşlıoğlu Hukuk Bürosu olarak, yürürlükteki Kanun ve sair mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz saklı kalmak üzere, sahip olduğunuz bu hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz. Taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen yahut noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Bunun için işbu metnin 6. Maddesinde yer alan iletişim bilgileri kanalıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda talebiniz en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuza verilecek yanıtın mevzuat uyarınca bir maliyet gerektirmesi halinde tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir. KAŞLIOĞLU HUKUK BÜROSU, işbu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Kaşlıoğlu Hukuk Bürosu      
Bağdat Caddesi, Vezir Sk. Ünsal Apt D:No:4 D:11, Caddebostan / Kadıköy - İstanbul
Tel: (0216) 358 39 58/59
Faks: (0216) 358 39 60
E-Mail: info@kaslioglu.av.tr